Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Pomoc Społeczna

 ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Prawo do świadczeń z Pomocy Społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na:

-podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem  w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

-na podstawie zgody na pobyt tolerowany-w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konwencji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wyjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Pomoc Społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są one w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą w szczególności:

 1. ubóstwo,

 2. sieroctwo,

 3. bezdomność,

 4. bezrobocie,

 5. niepełnosprawność,

 6. długotrwała lub ciężka choroba,

 7. przemoc w rodzinie,

 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,

 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

 11. brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i osób po zwolnieniu z zakładu karnego,

 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 14. alkoholizm lub narkomania,

 15. zdarzenie losowe i sytuacje kryzysowe,

 16. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy).

Obecnie obowiązujące od 1 października 2018 roku kwoty wynoszą odpowiednio:

 • osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł,

 • osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00,

 • rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

 • za 1 ha przeliczeniowego przyjmuję się dochód miesięczny w wys. 308,00 zł

Obok kryterium dochodowego powinien wystąpić co najmniej jeden z powodów powyżej wymienionych lub inne okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne,

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodów nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

 • zasiłku celowego,

 • wartości świadczeń w naturze,

 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej na podstawie przepisów o systemie oświaty.

 

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • pomocy pieniężnej,

 • pomocy niepieniężnej.

Pomoc pieniężna:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają przesłanki w ustawie o pomocy społecznej. W zależności od sytuacji osoby te mogą  ubiegać się o:

 • zasiłek stały,

 • zasiłek okresowy,

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • pomoc dla rodzin zastępczych,

 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,

 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Pomoc niepieniężna: 

Pomoc niepieniężna obejmuje:

 • pracę socjalną,

 • bilet kredytowany,

 • składki zdrowotne i społeczne,

 • pomoc rzeczową, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • sprawianie pogrzebu,

 • interwencja kryzysowa,

 • schronienie,

 • posiłek,

 • niezbędne ubranie,

 • usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia,

 • mieszkanie chronione,

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

 • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

 • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze.

UWAGA!

POMOC W FORMIE PRACY SOCJALNEJ I PORADNICTWA UDZIELANA JEST BEZ WZGLĘDU NA DOCHÓD RODZINY

 

Jak uzyskać pomoc z MGOPS?

 - należy zgłosić się do MGOPS w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 25 w godz. urzędowania,

- należy złożyć podanie opisując problem,

- pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,

- osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do przedstawiania dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego,

- ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy lub odmowie podejmuje Dyrektor Ośrodka z upoważnienia Burmistrza.

Klientowi przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach ul. Trzcińska 18 w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka.

 

Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

 

Kontrakt socjalny.

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz dyrektora ośrodka). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek Pomocy. W  kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej - do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.

 

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną:

Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotna lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę zatrudnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiążę się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzanie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.  ZASIŁKI SĄ WYPŁACANE DO OSTATNIEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.