Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

Wysokość dodatku

 

Wysokość dodatku to 113,00 zł miesięcznie.

 

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek)

 

Do wniosku należy dostarczyć:

 

  1. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

  2. oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

  3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

UWAGA! W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wysokość dodatku

 

Wysokość dodatku to 69,00 zł miesięcznie. 

 

Jak jest wypłacany dodatek?

 

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek).

 

Aby otrzymać w/w dodatek we wrześniu i październiku koniecznym będzie złożenie we wrześniu wniosku o wypłatę dodatku. Do wniosku należy dostarczyć:

 

  • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

 

UWAGA!. W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”