Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://mgops.bialarawska.pl

31 sierpnia 2017 13:02 | Aktualności

Pomoc żywnościowa - Podprogram 2017

Pomoc Żywnościowa

2014 – 2020 - PODPROGRAM 2017

 

            Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje  o kontynuacji realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str.1).

Pomoc w ramach POPŻ jest kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

Wsparciem objęte zostaną osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Obecnie jest to kwota:

-        dla osoby samotnie gospodarującej : 1.268,00 złotych

-        dla osoby w rodzinie: 1.028,00 złotych

Zainteresowane osoby i rodziny z terenu gminy Biała Rawska  powinny się zgłosić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Dystrybucję żywności dla uprawnionych mieszkańców gminy Biała Rawska prowadzi  Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska 10.

Telefon: (46) 814 29 83

Produkty żywnościowe można będzie  pobierać w czasie trwania Podprogramu 2017 po okazaniu skierowania z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej, w magazynie Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa” w Rawie Mazowieckiej (magazyn przy ul. Tomaszowskiej 10i) w godz. od 8.00-15.00.

            W Podprogramie 2017 przewiduje się nastęujący asortyment artykułów spożywczych:

 

Podprogram 2017 realizowany jest od sierpnia 2017 do czerwca 2018 roku.