Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Aktualności

25 czerwca 2019 13:33 | Aktualności

Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego 500+ od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU I WYPŁATA ŚWIADCZENIA

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

 

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 31 X 2019 r. (z wyrównaniem od VII 2019 r.)

wrzesień 2019 r.

wypłata do 30 X 2019 r. (z wyrównaniem od VII 2019 r.)

październik 2019 r.

wypłata do 31 XII 2019 r.

listopad 2019 r.

wypłata do 31 I 2020 r.

grudzień 2019 r. -

wypłata do 29 II 2020 r.

 

WAŻNE:

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r.,od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) od 1 października 2019 r.


W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.


Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.


Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

 

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznejo ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.


W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (w tym zmianę miejsca zamieszkania) osoba otrzymująca to świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej.

 

UWAGA:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. są przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.

 

Przeczytano: 514 razy. Wydrukuj|Do góry