Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej::godz. otwarcia poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30; środa: 7.30-16.30; piątek: 7.30-14.30::BIP - http://mgopsbialarawska.bipstrona.pl/

Aktualności

09 sierpnia 2019 14:18 | Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej informuje o kontynuacji realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str.1).

Pomoc w ramach POPŻ jest kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

Wsparciem objęte zostaną osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, spełniające przesłanki wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.) w art. 7 pkt. 2-15 (tj. powody trudnej sytuacji), których dochód nie przekracza 200 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Obecnie jest to kwota:

-        dla osoby samotnie gospodarującej : 1.402,00 złotych

-        dla osoby w rodzinie: 1.056,00 złotych

Zainteresowane osoby i rodziny z terenu gminy Biała Rawska powinny się zgłosić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Dystrybucję żywności dla uprawnionych mieszkańców gminy Biała Rawska prowadzi  Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska 10.

Telefon: (46) 814 29 83

Produkty żywnościowe można będzie  pobierać w czasie trwania Podprogramu 2019 po okazaniu skierowania z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej, w magazynie Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa” w Rawie Mazowieckiej (magazyn przy ul. Tomaszowskiej 10i) w godz. od 8.00-15.00.

 

Podprogram 2019 realizowany jest od sierpnia 2019 do maja 2020 roku, podczas którego wydawana będzie żywność w różnym asortymencie.

Przeczytano: 562 razy. Wydrukuj|Do góry